Učební obory

Zámečník Karosář
 • obory podpořené stipendiem Královehradeckého kraje
 • nejlevnější cesta ke vzdělání - bez školného a bez poplatků
 • výuka bez odpoledního vyučování
 • denní docházka či dojíždění z domu
 • přehled rodičů o každodenních aktivitách svých dětí

Informace pro první ročníky Dokument

Kód a název oboru vzdělání:

23-51-H/01 Zámečník

Název školního vzdělávacího programu:

Zámečník

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

3 roky, denní studium

 

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách a vedení záznamů o jejich provozu. Absolvent se uplatní při výkonu povolání strojní zámečník, jako kvalifikovaný pracovník údržby výrobních linek a zařízení. Je schopný samostatně pracovat na konvenčních i na CNC obráběcích strojích, jak v menších kovovýrobách tak i ve velkých regionálních strojírenských firmách. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

 

Kompetence absolventa

Absolvent je veden celou dobu studia v teoretickém a v praktickém vyučování, ale i při dalších aktivitách k tomu, aby:

 • zhotovoval podle technické dokumentace strojírenské výrobky
 • volil vhodné materiály, nářadí, nástroje a měřidla
 • sestavoval, oživoval a seřizoval strojírenské výrobky
 • volil podle dokumentace vhodné postupy montáže, nářadí a pomůcky
 • prováděl kontrolu, opravy, servis a údržbu strojírenských výrobků a zařízení
 • dbal na bezpečnost práce a používal vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky při všech činnostech

Ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Sociální partneři

Předpokladem pro dobře fungující vzdělávání v tomto oboru je vytvoření funkčních vazeb s okolním sociálním a pracovním prostředím, tedy se sociálními partnery. Škola navázala kontakt a rozvíjí spolupráci s uvedenými sociálními partnery:             

              ARGO-HYTOS s.r.o.

              Devro s.r.o.

              Nástrojárna NAF

              KASPER KOVO s.r.o. …

             

Stipendium

Žákům tohoto oboru je běhen studia poskytována finanční podpora.

 

Partneři

ŠKODA AUTO Skiareál Bubákov Skiareál Špindlerův Mlýn TopKarMoto

Kontakt

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
se sídlem v Nové Pace

Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí
Tel., fax 499 421 195
E-mail: sssenp@sssenp.cz